Potato 'Kennebec White'

Potato

  • White, oval all-purpose potato
  • Mid-season maturity, 90-100 days

Height:

- Inches

Spread:

- Inches